Algemene voorwaarden Stichting MariTon

Algemene voorwaarden voor www.stichtingmariTon.nl

Art. 1. Stichting MariTon, statutair gevestigd te Vught, , te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.J.W. de Koning-Verhoeven verder te noemen: "Stichting MariTon."

Art. 2. dat, externe begeleiders, vrijwilligers en adviseurs(s) door Stichting MariTon worden aangemerkt als haar medewerkers van de stichting ofwel de projectverantwoordelijke. Voor belanghebbende partij(en) van stichting MariTon worden deze verder genoemd als: "extere partijen"

Art. 3. dat, stichting MariTon optreedt als bemiddelende partij ten behoeven van de ontvangende partijen enerzijds en voor beschibaar gestelde goederen en diesten anderzijds ruilgoederen. (-dit middels een ruilhoekje). worden veder genoemd als: "ontvangende partij".

Art.4. dat, stichting MariTon voor het doel vertrouwelijke gegevens, instructies of andere vertrouwelijke informatie nodig heeft en/of de ontvangende partij bekend zal moeten maken aan Stichting MariTon om haar opdracht uit te kunnen voeren. het betreft hier verder te noemen als: "de informatie".

Art. 5. dat, de ontvangende partij Stichting MariTon voor eventuele aansprakelijkheid zal worden vrijwaarden ten gevolge van onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie*goederen, diensten en/of goederen c.q. informatie. "vrijwaarden"

Art. 6. Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van www.stichtingmariTon.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting MariTon. In deze algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Art. 7. Intellectuele eigendommen.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting MariTon is het niet toegestaan logo, tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Vervolg art. 7.  Het intellectueel eigendom berust ten alle tijden bij Stichting MariTon.

Art. 8. Geen garantie op juistheid indien van toepassing:

Voor de producten zoals advies, bemiddeling en begeleiding in diensten en/of goederen welke op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde ruilproducten. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als advies, bemiddeling begeleiding programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting MariTon te mogen claimen en/of te veronderstellen.

Art. 9. Stichting MariTon streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan zullen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie en materialen te wijzigen, te verwijderen en/of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting MariTon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Art. 10. Plichten over en weer.

Dat de ontvangende partij zich verplicht om alles te doen en na te laten wat een goed vrijwilliger medewerker behoord te doen en na te laten. Vrijwilliger en/of medewerker zal zijn persoon en werkkracht naar beste vermogen inzetten om de bloei van stichting MariTon en de met haar verbonden ontvangende partijen en/of andere organisaties te bevorderen.

Art. 11. Concurrentiebeding.

Vrijwilligers, medewerkers en externe -medewerkers van Stichting MariTon erkennen dat hen geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende de eerste plaats de uitoefening van zijn functie en in de tweede plaats stichting(en) of daarmee verband houdende, voor zover hij/zij daardoor niet wordt belet in de normale uitoefening van zijn of haar taken.

Het is medewerker(s) niet toegestaan, hetzij gedurende de diensbetrekking, hetzij na beëindigen hiervan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect in welke vorm en welke voege dan ook , bij een dergelijke zaak belang te hebben, direct of indirect, of daarin of daarvoor in enige mededeling te doen van of aangaande, enige mededeling te doen van of aangaande de bijzonderheden betreffende de uitvoering van zijn functie of daarmee verband houdende, voor zover hij/zij niet wordt belet in een normale uitoefening van zijn /haar functie wordt belet, voor zover door openbaring waarvan MariTon schade oplopen omtrent de handelswijze van de vrijwilliger en /of medewerker waardoor MariTon belangen wordt geschaad, op straffe van verbeurte aan MariTon van een dadelijk en ineens, zonder sommatie of in-gebreke stelling, opeisbare boette, groot € 500,- per gebeurtenis onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan MariTon van volledige schadevergoeding, nader bij staat van opmaak, te dezer zake.

Wijzigingen

Mocht deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de algemene voorwaarden op www.stichtingmariTon.nl en/of www.stichtingmariTon.com

Opmaak: Jauari 2018.

Boodschappenpakketten

Stichting MariTon geeft ongeveer
5 boodschappen pakketten per week weg voor mensen uit Vught en Cromvoirt.

 

 

Belangrijke informatie

U kunt via Marions Ruilhoekje  ruilen.

De omliggende dorpen, Cromvoirt, Helvoirt, Haaren, Esch, Boxtel en Sint Michielsgestel
mogen lid worden en mee ruilen maar de voedselpakketten blijven voor de mensen in Vught/Cromvoirt.

Ruilen kan binnen de hieronder genoemde dagen en tijden:

Ruiltijden 31 10 2019

Nadat gereageerd is op een advertentie kunnen de spullen binnen 7 dagen opgehaald worden.
Staan de spullen er na 7 dagen nog, dan worden deze opnieuw geplaatst. (Tenzij er een afspraak is gemaakt met mij)
Wil iedereen ervoor zorgen dat iedere vrijdag voor 16.00 uur alles is opgehaald in verband met de voedselpakketten.

Dank je wel!

Wil je contact met mij voor Stichting MariTon, dan kun je mailen naar:
Marion de Koning